Komunikat – pobyt dziecka w przedszkolu od 15 czerwca do 31 lipca 2020

Szanowni Państwo

Ogłaszam nabór wniosków na pobyt dziecka w placówce od dnia 15 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020r.
Proszę, aby wnioski (w formie oświadczeń) złożyli rodzice zainteresowani pobytem swojego dziecka w placówce od dnia 15 czerwca 2020 r. (lub późniejszym) – tylko te osoby, które jeszcze nie korzystają z opieki lub które nie zostały przyjęte we wcześniejszym terminie. Rodzice dzieci, które już rozpoczęły pobyt od 6 maja 2020 (lub później) powinni złożyć oświadczenie tylko w przypadku, jeśli uległy zmianie okoliczności z zakresu punktowanych kryteriów. Jeśli nie ma żadnych zmian – nie należy składać dokumentu ponownie, a jedynie poinformować wychowawców, że dziecko nadal będzie potrzebowało opieki w placówce (będziemy brać pod uwagę poprzednio złożone oświadczenia).

Dokonano aktualizacji procedury obowiązującej w placówkach – do zapoznania się TUTAJ.

Druk oświadczenia do pobrania TUTAJ.

Oświadczenie należy pobrać, wydrukować, wypełnić czytelnie wszystkie wymagane pola i dostarczyć w terminie do 5 czerwca 2020 (piątek) do godziny 11.00 w jeden ze sposobów:

1) Należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i wysłać druk oświadczenia mailem na adres przedszkole-rogoznica@glogow-mlp.pl UWAGA! Dokument powinien być w wersji pdf, zeskanowany do jednego pliku – nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, wniosek powinien być zeskanowany w formie czytelnej nie pozostawiającej wątpliwości co do jego treści po wydrukowaniu.

lub

2) Należy wydrukować, wypełnić i wrzucić do skrzynki na listy przy budynku Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy (ul. św. M. Kobego 24) (ogrodzenie budynku). Przy budynku będzie także dostępne w godzinach 7.00-16.30 pudełko z wydrukowanymi formularzami dla osób, które nie mają możliwości wydruku. Można będzie podjechać pod budynek wyjąć formularz z pudełka, wypełnić i wrzucić do skrzynki na listy.

Brak złożenia wniosku w wymaganym terminie lub formie, lub braki formalne np. podpisy, informacje będą równoznaczne z nieuwzględnieniem wniosku.

Wnioski dostarczone pod inne adresy lub po wyznaczonych godzinach nie będą brane pod uwagę.

Po zebraniu zgłoszeń, w oparciu o kryteria, dokonam przyznania miejsca dziecku w placówce. Przypominam, że nadal obowiązują limity miejsc w placówkach, zatem należy liczyć się możliwością, że dziecko nie zostanie przyjęte. Może również zdarzyć się sytuacja, że dziecko, które do tej pory korzystało z placówki – nie otrzyma w niej miejsca, jeśli wniosek złożony przez „nowego” rodzica będzie miał większą liczbę punktów. Jeśli w trakcie trwania procedury zmieni się stan prawny i limity zostaną poszerzone – będziemy przyjmować do placówki kolejne dzieci.  Rozumiem, że cała sytuacja może wydawać się uciążliwa, ale żyjemy w trudnych czasach i wszyscy ponosimy ich koszty.

z poważaniem

Małgorzata Gorczyca