Kształcenie na odległość 25 marca – 10 kwietnia

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informuję, że od dnia 25 marca 2020 r.  zajęcia za zakresu realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szczególności: przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Wszelkie informacje szczegółowe będą przekazane Państwu systematycznie, po ustaleniach z nauczycielami, poprzez stronę www przedszkola.

Od dnia 25 marca 2020 r. na stronie internetowej Przedszkola będą udostępniane materiały i informacje o możliwych formach ich realizacji przypisane z konkretnymi datami na poszczególne dni. Prosimy o zapoznanie się z nimi i w miarę swoich możliwości wykorzystanie w domu w czasie zawieszenia zajęć przedszkolu. Propozycje zamieszczane przez Placówkę dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne mają charakter obligatoryjny.

 Podstawa Prawna:

Ustawa Prawo Oświatowe art. 30c

Rozporządzenie MEN  z dnia ………. 2020 r w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19