Projekt Szczęśliwe Maluchy :)

www-logotypes-ue

Szczęśliwe Maluchy:)

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 299 957,75 zł
Wkład własny Głogowskiej Fundacji Rozwoju Społecznego: 30 030,00 zł
Wkład UE: 254 964,08 zł

Okres realizacji projektu: od: 2016-09-01 do: 2017-08-31

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gminie Głogów Małopolski poprzez utworzenie nowego przedszkola liczącego 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Budach Głogowskich przez Głogowską Fundację Rozwoju Społecznego oraz rozszerzenie oferty przedszkoli prowadzonych przez Głogowską Fundację Rozwoju Społecznego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 43 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów poprzez realizację zajęć specjalistycznych oraz stymulujących rozwój psychoruchowy w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2017.

Grupy docelowe:

GD1. Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty pochodzące z Gminy Głogów Małopolski oraz gmin ościennych, w tym 25 dzieci w Budach Głogowskich i 18 dzieci w Rogoźnicy.

GD2. Rodzice i prawni opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty stanowiących GD1.

GD3. Nowoutworzone przedszkole w Budach Głogowskich i istniejące w Rogoźnicy, dla których organem prowadzącym jest Głogowska Fundacja Rozwoju Społecznego.

Najważniejsze produkty i rezultaty przewidziane do osiągnięcia:

  • Liczba nowo utworzonych przedszkoli – 1.
  • Liczba dzieci, które zrealizowały zajęcia w ramach podstawy programowej w Przedszkolu w Budach Głogowskich – 25.
  • Liczba dzieci, które zwiększyły swoje kompetencje w wyniku prowadzonych zajęć dodatkowych – 43, w tym w Przedszkolu w Budach Głogowskich – 25, zaś w Przedszkolu w Rogoźnicy – 18.
  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 25.
  • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 43.

Zadania:

  1. Dostosowanie pomieszczenia do prowadzenia zajęć przedszkolnych w nowo utworzonym przedszkolu w Budach Głogowskich.
  2. Wykonanie placu zabaw przy nowoutworzonym przedszkolu w Budach Głogowskich.
  3. Organizacja zajęć przedszkolnych w ramach podstawy programowej w nowo utworzonym przedszkolu w Budach Głogowskich.
  4. Realizacja zajęć dodatkowych w nowo utworzonym przedszkolu w Budach Głogowskich.
  5. Realizacja zajęć dodatkowych w przedszkolu w Rogoźnicy.

Dokumenty dotyczące rekrutacji do projektu „Szczęśliwe Maluchy”:) na rok szkolny 2016/2017: