Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy informuje, że w dniach od 2 do 18 marca 2022 odbędzie się rekrutacja  do Niepublicznego Przedszkolu w Rogoźnicy na rok szkolny 2022/2023.

Terminarz rekrutacji:

2 marca od godz. 9.00 do 18 marca do godz. 16.00
przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

25 kwietnia o godz. 13.00 
opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 25 kwietnia od godz. 13.00 do 29 kwietnia do godz. 16.00 
potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola poprzez podpisanie umowy z przedszkolem

5 maja o godz. 13.00 
podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dokumenty niezbędne do zapisów od 18 lutego 2022 będą do odebrania w gabinecie dyrektora przedszkola lub u wychowawców poszczególnych grup oraz na przedszkolnej stronie internetowej www.przedszkolerogoznica.pl

Wniosek rekrutacyjny do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

Dokładnie wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek  prosimy dostarczyć do placówki Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy: ul. św. Maksymiliana Kolbego 24, 36-060 Głogów Małopolski

Informacje dotyczące zapisów, opłat, działalności przedszkola można uzyskać osobiście w przedszkolu, telefonicznie pod nr 17 789 7210 lub drogą elektroniczną  przedszkole-rogoznica@glogow-mlp.pl

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Zasady przyjmowania uczniów do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci na podstawie zasady powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat, a wyjątkowych przypadkach od 2,5 roku życia, do 6 lat.
 3. Dzieci młodsze, które ukończyły  2,5 roku życia, przyjmowane są wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu. Decyzję o przyjęciu dziecka w wieku 2,5 lat podejmuje dyrektor przedszkola, jeśli według jego najlepszej wiedzy, dziecko jest na takim etapie rozwoju psychofizycznego i społecznego, który warunkuje adaptację do warunków przedszkolnych.
 4. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok, jeśli są wolne miejsca.
 5. Podstawowa rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny odbywa się w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
 6. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka w terminie podstawowej rekrutacji, którą należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście od dyrektora przedszkola.
 7. Rekrutacja nie dotyczy dzieci przyjętych w poprzednim roku do przedszkola. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 8. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 9. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc, o przyjęciu dziecka/kandydata decydują następujące kryteria:
  • dzieci obojga rodziców pracujących,
  • rodzeństwo dzieci dotychczas uczęszczających do placówki,
  • dzieci z rodzin zamieszkujących na terenie miejscowości, w której mieści się przedszkole,
  • dzieci objęte uprzednio opieką żłobkową,
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 10. Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się:
  • oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
  • prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach.
 12. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola (imiona i nazwiska lub informację o liczbie wolnych miejsc). Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 13. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie, zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie.
 14. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystaniu z usług przedszkola. Umowy podpisuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.
 15. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.