Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy informuje, że w dniach 3  do 19 marca 2021 odbędzie się rekrutacja  do Niepublicznego Przedszkolu w Rogoźnicy na rok szkolny 2021/2022.

Terminarz rekrutacji:

3 marca od godz. 9.00 do 19 marca do godz. 16.00 
przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

23 kwietnia o godz. 13.00 
opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 23 kwietnia od godz. 13.00 do 29 kwietnia do godz. 16.00 
potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola poprzez podpisanie umowy z przedszkolem

4 maja o godz. 13.00 
podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dokumenty niezbędne do zapisów od 15 lutego będą do odebrania w gabinecie dyrektora przedszkola lub u wychowawców poszczególnych grup oraz na przedszkolnej stronie internetowej www.przedszkolerogoznica.pl

Wniosek rekrutacyjny do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

Dokładnie wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek należy złożyć u dyrektora przedszkola lub upoważnionych nauczycieli.

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

UMOWA

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 789 7210 lub osobiście w przedszkolu. Wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać również ze strony internetowej przedszkola: www.przedszkolerogoznica.pl

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci młodsze będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc oraz w sytuacji, kiedy rozwój dziecka będzie gwarantował jego dostosowanie do warunków przedszkolnych (samodzielność).

Uzupełniony wniosek prosimy dostarczyć do placówki Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy: ul. św. Maksymiliana Kolbego 24, 36-060 Głogów Małopolski

Zasady przyjmowania uczniów do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci na podstawie zasady powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat, a wyjątkowych przypadkach od 2,5 roku życia, do 6 lat.
 3. Dzieci młodsze, które ukończyły  2,5 roku życia, przyjmowane są wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu. Decyzję o przyjęciu dziecka w wieku 2,5 lat podejmuje dyrektor przedszkola, jeśli według jego najlepszej wiedzy, dziecko jest na takim etapie rozwoju psychofizycznego i społecznego, który warunkuje adaptację do warunków przedszkolnych.
 4. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok, jeśli są wolne miejsca.
 5. Podstawowa rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny odbywa się w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
 6. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka w terminie podstawowej rekrutacji, którą należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście od dyrektora przedszkola.
 7. Rekrutacja nie dotyczy dzieci przyjętych w poprzednim roku do przedszkola. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 8. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 9. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc, o przyjęciu dziecka/kandydata decydują następujące kryteria:
  • dzieci obojga rodziców pracujących,
  • rodzeństwo dzieci dotychczas uczęszczających do placówki,
  • dzieci z rodzin zamieszkujących na terenie miejscowości, w której mieści się przedszkole,
  • dzieci objęte uprzednio opieką żłobkową,
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 10. Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się:
  • oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
  • prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach.
 12. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola (imiona i nazwiska lub informację o liczbie wolnych miejsc). Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 13. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie, zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie.
 14. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystaniu z usług przedszkola. Umowy podpisuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.
 15. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

 

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 – aktualizacja na dzień 04.05.2020 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na dzień 04.05.2020 r. Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy nie dysponuje wolnymi miejscami na rok szkolny 2020/2021. Lista rezerwowa dzieci jest nadal aktualna. W przypadku zwolnienia się miejsca w późniejszym terminie Dyrektor nawiąże kontakt z Rodzicami dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu.

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy na rok szkolny 2020/2021.

Uprzejmie informujemy, że potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola następuje poprzez złożenie w placówce w dniach 27 – 30 kwietnia 2020 umowy z przedszkolem.Brak złożenia umowy we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca w placówce.

Poniżej link do pobrania umowy: UMOWA

Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, wypełnić, podpisać (oboje Rodzice/prawni opiekunowie) i dostarczyć do placówki w dniach w dniach 27 – 30 kwietnia 2020.

Można to uczynić w jeden z następujących sposobów:

 • przesłanie uzupełnionego i podpisanego skanu dokumentu na adres mailowy dyrektora przedszkola (preferowane!): przedszkole-rogoznica@glogow-mlp.pl
 • przesłanie na adres przedszkola (ul. św. Maksymiliana Kolbego 24, 36-060 Głogów Młp.) za pomocą poczty tradycyjnej (liczy się data stempla pocztowego)
 • złożenie dokumentów w skrzynce na listy umieszczonej na ogrodzeniu przedszkola (ul. św. Maksymiliana Kolbego 24, 36-060 Głogów Młp.)
 • pobranie formularzy w placówce i uzupełnienie na miejscu/lub uzupełnienie w domu i zwrot do placówki (w wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu telefonicznym) tel. 17 789 7210

Uwaga!  Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie, zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie. W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu, ponownie rozpatrywane są wnioski dzieci z listy rezerwowej i  dyrektor zawiadamia rodziców dziecka  z listy rezerwowej o możliwości przyjęcia.