Rekrutacja

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy informuje, że w dniach 20 lutego do 8 marca 2019 odbędzie się rekrutacja  do Niepublicznego Przedszkolu w Rogoźnicy na rok szkolny 2019/2020. W chwili obecnej placówka jest dostosowana do pobytu 60-ciu wychowanków. Dodatkowo, od września 2019, planujemy uruchomić 2 zamiejscowe oddziały w Woli Cichej dla 45 dzieci.

Wniosek rekrutacyjny do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

Zapraszam rodziców mających dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat  do korzystania z placówki.  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 789 7210 lub osobiście w przedszkolu. Wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać również ze strony internetowej przedszkola: www.przedszkolerogoznica.pl

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci młodsze będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc.

 • 20 luty – 8 marca 2019 do godz. 16. 00 – przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy
 • 9 marca – 25 kwietnia  – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 26 kwietnia o godz.13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Uwaga! Listy kandydatów będą dostępne w budynku przedszkola – zainteresowani są proszeni o osobiste sprawdzenie – nie przewiduje się telefonicznego udzielania informacji.
 • Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystaniu z usług przedszkola. Umowy podpisuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola, tj. nieprzekraczalnie w dniach 13-16 maj 2019
 • Niepodpisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.
 • Egzemplarze umów są do odbioru u nauczycieli:
  Małgorzaty Osiniak i p. Anny Wojnar
  (Gr. Sówki, I piętro) – w godzinach: 8.00-16.00
 • Podpisane umowy należy złożyć również w przedszkolu – do nauczycieli: Małgorzaty Osiniak i p. Anny Wojnar
  (Gr. Sówki, I piętro) w godzinach: 8.00-16.00

UWAGA! WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy wyniki rekrutacji dzieci na rok szkolny 2018/2019 będą dostępne w dniu 13.04.2018 r. Lista dzieci przyjętych do przedszkola oraz lista dzieci oczekujących na przyjęcie, uszeregowane w kolejności alfabetycznej, znajdować się będzie na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

UWAGA! PODPISYWANIE UMOWY Z NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLEM W ROGOŹNICY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystaniu z usług przedszkola. Umowy podpisuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola, tj. nieprzekraczalnie do dnia 27.04.2018 r.
 2. Niepodpisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.
 3. Egzemplarze umów są do odbioru u nauczycieli:
  P. Anny Terpin i p. Anny Wojnar
 4. Podpisane umowy należy złożyć również w przedszkolu – do nauczycieli: P. Anny Terpin i p. Anny Wojnar

 

Poniżej można pobrać wymagane dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Głogowską Fundację Rozwoju Społecznego:

Uzupełniony wniosek prosimy dostarczyć do placówki Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy: Rogoźnica 96, 36-060 Głogów Małopolski

Wnioski na kolejny rok szkolny rozpoczynający się od września należy składać w terminie  1- 31 marca.

Zasady przyjmowania uczniów do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci na podstawie zasady powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 lat, a wyjątkowych przypadkach od 2 roku życia, do 6 lat, z zastrzeżeniem punktu 3.
 3. Dzieci młodsze, które ukończyły dwa lata, a nie ukończyły 2,5 roku życia, przyjmowane są wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu. Decyzję o przyjęciu dziecka w wieku pomiędzy 2 a 2,5 lat podejmuje dyrektor przedszkola, jeśli według jego najlepszej wiedzy, dziecko jest na takim etapie rozwoju psychofizycznego i społecznego, który warunkuje adaptację do warunków przedszkolnych.
 4. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok, jeśli są wolne miejsca.
 5. Podstawowa rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny odbywa się od 1 do 31 marca danego roku.
 6. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka w terminie podstawowej rekrutacji, którą należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście od dyrektora przedszkola.
 7. Rekrutacja nie dotyczy dzieci przyjętych w poprzednim roku do przedszkola. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 8. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 9. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc, o przyjęciu dziecka/kandydata decydują następujące kryteria:
  • dzieci obojga rodziców pracujących,
  • rodzeństwo dzieci dotychczas uczęszczających do placówki,
  • dzieci z rodzin zamieszkujących na terenie miejscowości, w której mieści się przedszkole,
  • dzieci objęte uprzednio opieką żłobkową,
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 10. Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się:
  • oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
  • prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach.
 12. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola (imiona i nazwiska lub informację o liczbie wolnych miejsc). Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 13. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie, zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie.
 14. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystaniu z usług przedszkola. Umowy podpisuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.
 15. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Zasady przyjmowania uczniów do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich

 Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci na podstawie zasady powszechnej dostępności.

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 lat.
 2. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok, jeśli są wolne miejsca.
 3. Podstawowa rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny odbywa się od 1 do 31 marca danego roku.
 4. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka w terminie podstawowej rekrutacji, którą należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście od dyrektora przedszkola.
 5. W karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola należy podać:
 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka,
 • imiona i nazwiska rodziców,
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców,
 1. Rekrutacja nie dotyczy dzieci przyjętych w poprzednim roku do przedszkola. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, w terminie
  7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 2. Przedszkole przyjmuje tyle dzieci, ile jest wolnych miejsc
 3. Do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, zamieszkałe na terenie Gminy Głogów Młp.
 4. Pozostałe dzieci przyjmuje się do przedszkola na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 5. Do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Głogów Młp..
 6. Jeżeli liczba kandydatów nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu o przyjęciu kandydata decyduje dyrektor przedszkola.
 7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez dyrektora przedszkola komisja rekrutacyjna. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Kryteria, o których mowa powyżej  mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

Lp.
Kryterium Liczba

punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1. Dziecko zamieszkałe w miejscowości, w której siedzibę ma przedszkole. 50 Potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu zamieszkania.
2. Dziecko obojga rodziców

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

umowy cywilnoprawnej,

uczących się w trybie dziennym,

prowadzących gospodarstwo rolne

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

30  

Oświadczenie o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

 

3. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne  w przedszkolu pierwszego wyboru 30 Oświadczenie
4. Dziecko, którego jeden z rodziców

zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę

umowy cywilnoprawnej,

uczący się w trybie dziennym,

prowadzący gospodarstwo rolne

prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą

10  

Oświadczenie o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej

 

 

5. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin dziennie 5 Oświadczenie