Rekrutacja

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 – aktualizacja na dzień 04.05.2020 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na dzień 04.05.2020 r. Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy nie dysponuje wolnymi miejscami na rok szkolny 2020/2021. Lista rezerwowa dzieci jest nadal aktualna. W przypadku zwolnienia się miejsca w późniejszym terminie Dyrektor nawiąże kontakt z Rodzicami dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu.

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy na rok szkolny 2020/2021.

Uprzejmie informujemy, że potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola następuje poprzez złożenie w placówce w dniach 27 – 30 kwietnia 2020 umowy z przedszkolem.Brak złożenia umowy we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca w placówce.

Poniżej link do pobrania umowy: UMOWA

Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, wypełnić, podpisać (oboje Rodzice/prawni opiekunowie) i dostarczyć do placówki w dniach w dniach 27 – 30 kwietnia 2020.

Można to uczynić w jeden z następujących sposobów:

 • przesłanie uzupełnionego i podpisanego skanu dokumentu na adres mailowy dyrektora przedszkola (preferowane!): przedszkole-rogoznica@glogow-mlp.pl
 • przesłanie na adres przedszkola (ul. św. Maksymiliana Kolbego 24, 36-060 Głogów Młp.) za pomocą poczty tradycyjnej (liczy się data stempla pocztowego)
 • złożenie dokumentów w skrzynce na listy umieszczonej na ogrodzeniu przedszkola (ul. św. Maksymiliana Kolbego 24, 36-060 Głogów Młp.)
 • pobranie formularzy w placówce i uzupełnienie na miejscu/lub uzupełnienie w domu i zwrot do placówki (w wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu telefonicznym) tel. 17 789 7210

Lista wychowanków przyjętych do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy na rok szkolny 2020/2021

L.P.        Nazwisko i imię

 1. Bachórz Diana
 2. Bachórz Kinga
 3. Bajek Stanisław
 4. Bańkowska Emilia
 5. Bańkowski Karol
 6. Betleja Jan
 7. Betleja Maja
 8. Boro Julia
 9. Chochulska Hanna
 10. Chomicka Klaudia
 11. Chomicki Jan
 12. Chruściel Filip
 13. Chruściel Zuzanna
 14. Chwasta Maja
 15. Czarnota Oliwia
 16. Draus Wiktoria
 17. Drąg Sara
 18. Drzał Przemysław
 19. Dziuban Maja
 20. Dziubek Jagoda
 21. Dziubek Róża
 22. Faryniarz Paweł
 23. Gaber Ksawery
 24. Gancarz Dawid
 25. Gancarz Patrycja
 26. Jabłoński Adrian
 27. Jamróz Kaper
 28. Janda Igor
 29. Janda Julia
 30. Kloc Maksymilian
 31. Kloc Martyna
 32. Kłeczek Julia
 33. Kosturek Cezary
 34. Kot Antonina
 35. Krauz Jan
 36. Lech Radosław
 37. Łach Anna
 38. Marcinek Oliwia
 39. Materna Michał
 40. Materna Nikodem
 41. Matuła Konstancja
 42. Miłto Małgorzata
 43. Niemiec Aleksandra
 44. Oczoś Antoni
 45. Orzech Dominika
 46. Orzech Miłosz
 47. Orzech Nikodem
 48. Osiniak Bartosz
 49. Osiniak Jan
 50. Paja Aleksandra
 51. Polak Maciej
 52. Pomykała Maksymilian
 53. Potwora Oliwia
 54. Potwora Oskar
 55. Rusin Zuzanna
 56. Rybka Maciej Adam
 57. Rybka Mateusz
 58. Rzepka Szymon
 59. Skoczylas Laura
 60. Szopińska Eliza
 61. Szopiński Ignacy
 62. Tereba Lilianna
 63. Tokarz Stanisław
 64. Wojton Zuzanna
 65. Wrona Antonina
 66. Wrona Zofia
 67. Wrześniak Kacper
 68. Wrzos Franciszek

Lista rezerwowa dzieci nieprzyjętych do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy na rok szkolny 2020/2021

1. Marczydło Klara

2. Trzeciak Piotr

Uwaga!  Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie, zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie. W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu, ponownie rozpatrywane są wnioski dzieci z listy rezerwowej i  dyrektor zawiadamia rodziców dziecka  z listy rezerwowej o możliwości przyjęcia.

UMOWA

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy informuje, że w dniach 3  do 20 marca 2020 odbędzie się rekrutacja  do Niepublicznego Przedszkolu w Rogoźnicy na rok szkolny 2020/2021.

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
25 lutego 2 marca
godz. 16.00
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  i innych form wychowania przedszkolnego

 

3 marca

godz. 13.00

 

20 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.    Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.    Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

23 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
23 kwietnia

godz. 13.00

29 kwietnia

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
4 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
  

Wniosek rekrutacyjny do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

UMOWA

 Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 789 7210 lub osobiście w przedszkolu. Wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać również ze strony internetowej przedszkola: www.przedszkolerogoznica.pl

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci młodsze będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc oraz w sytuacji, kiedy rozwój dziecka będzie gwarantował jego dostosowanie do warunków przedszkolnych (samodzielność).

Uzupełniony wniosek prosimy dostarczyć do placówki Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy: ul. św. Maksymiliana Kolbego 24, 36-060 Głogów Małopolski

 

Poniżej można pobrać wymagane dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Głogowską Fundację Rozwoju Społecznego:

Zasady przyjmowania uczniów do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci na podstawie zasady powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 lat, a wyjątkowych przypadkach od 2 roku życia, do 6 lat, z zastrzeżeniem punktu 3.
 3. Dzieci młodsze, które ukończyły dwa lata, a nie ukończyły 2,5 roku życia, przyjmowane są wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu. Decyzję o przyjęciu dziecka w wieku pomiędzy 2 a 2,5 lat podejmuje dyrektor przedszkola, jeśli według jego najlepszej wiedzy, dziecko jest na takim etapie rozwoju psychofizycznego i społecznego, który warunkuje adaptację do warunków przedszkolnych.
 4. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok, jeśli są wolne miejsca.
 5. Podstawowa rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny odbywa się od 1 do 31 marca danego roku.
 6. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka w terminie podstawowej rekrutacji, którą należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście od dyrektora przedszkola.
 7. Rekrutacja nie dotyczy dzieci przyjętych w poprzednim roku do przedszkola. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 8. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 9. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc, o przyjęciu dziecka/kandydata decydują następujące kryteria:
  • dzieci obojga rodziców pracujących,
  • rodzeństwo dzieci dotychczas uczęszczających do placówki,
  • dzieci z rodzin zamieszkujących na terenie miejscowości, w której mieści się przedszkole,
  • dzieci objęte uprzednio opieką żłobkową,
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 10. Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się:
  • oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
  • prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach.
 12. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola (imiona i nazwiska lub informację o liczbie wolnych miejsc). Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 13. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie, zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie.
 14. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystaniu z usług przedszkola. Umowy podpisuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.
 15. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.